Sample 1 copySHS-153 copySample 2 copySample 3 copySample 4 copySHS-101SHS-102SHS-103SHS-104SHS-105SHS-106SHS-107SHS-108SHS-109SHS-110SHS-111SHS-112SHS-113SHS-114SHS-115